Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Help wandkunst opsporen.

Details: Wildschut, Daan

foto 1
Titel kunstwerk Titel: "Het Zonnelied van St.Franciscus". uitbeeldend Leven en Werk van de H.Franciscus van Assisi *1182-+1226
Naam kunstenaar(s) Wildschut, Daan
Techniek glaskunstwerk - glas-in-lood
Toelichting technieken Tevens zijn er onder het gals-in-lood nog 6 fraaie glas-in-beton ramen
Jaar voltooiing 1963
Afmetingen 570x4500! Echt Waar. 255m2 Het Magnum Opus van Daan Wildschut
Locatie kunstwerk raam
Toekomstsituatie kunstwerk niet bedreigd
Toelichting toekomstsituatie Op 10 maart 2014 was er het volgende persbericht: Weert, maandag 10 maart 2014 Nieuwe bestemming voormalige kerk Biest Het kerkgebouw van de Parochie H. Franciscus van Assisi gelegen aan de Biest 43a te Weert wordt een Franciscus Huis. Tevens wordt er een Franciscusgroep opgericht. De nieuwe eigenaar en één van de initiatiefnemers is Thijs Hendrix: 'Wij zijn de Parochie H. Franciscus van Assisi, deken Hans Franken en het Bisdom Roermond, dankbaar dat zij ons hebben uitgekozen als nieuwe eigenaar van dit mooie gebouw. Op dinsdag 22 april 2014 is de officiële sleuteloverdracht en klinkt het startschot voor het nieuwe Franciscus Huis.' De doelstelling van het Franciscus Huis is om het voormalige kerkgebouw te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, vooral sociale, educatieve en culturele activiteiten. Op deze manier willen de initiatiefnemers een waardige herbestemming geven aan de kerk die werd gebouwd in 1963. Architecten waren Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht. Aannemer P.M.Gijbels en Zoon te Weert. Op 1 januari 2012 werd de kerk onttrokken aan de eredienst. Paus Franciscusgroep een nobel streven Mathea Jongmans en Mieke Zuijdgeest zijn de initiatiefneemsters van de Paus Franciscusgroep. Mathea: 'Ik ben dankbaar dat er een nieuwe eigenaar is die onze doelstellingen in woord en daad ondersteunt. Dit is een belangrijke stimulans voor ons om er samen met veel lokale vrijwilligers de schouders onder te zetten. Wij hopen dat de lokale en regionale overheden ons werk ondersteunen, zodat de grote veranderingen die op ons afkomen in de sociale zorg een kans worden in plaats van een bedreiging. We willen hier een voorbeeld project van maken, wat veel goeds brengt voor de lokale gemeenschap. En we hopen dat Paus Franciscus ons komt bezoeken in 2015 om het resultaat te zien van de inspiratie die hij geeft aan velen.' Concerten en evenementen in kerkgebouw Thijs: 'Ik ben onder de indruk van het initiatief van Mathea, Mieke en hun achterban, en ben ervan overtuigd dat onze samenwerking gaat leiden tot een 'social enterprise' die haar plaats verovert tussen goede doelen, commerciële ondernemingen en de publieke sector. De overheid kan het niet alleen klaren. Daarnaast gaan we mooie concerten en evenementen organiseren in dit prachtige gebouw, samen met onze buren van Stichting Paterskerk de Biest.' Officiële sleuteloverdracht Deken Hans Franken zal - met medewerking van een aantal verenigingen - op 22 april de sleutel overhandigen aan de initiatiefnemers. Deken Franken: 'Ik ben zeer ingenomen met deze herbestemming. Dat is goed voor de lokale parochiegemeenschap op de Biest, voor Weert en het gehele dekenaat.' Rob Hoogenboom, minister provinciaal van de Franciscanen in Nederland, zal de aanwezigen toespreken. Tevens zal er op deze bijzondere dag een orgelconcert gegeven worden op het prachtige Vermeulen Orgel, gebouwd in 1968. De krant berichtte hierover:
Conditie Glas-in-lood en glas-in-beton, orgel Vermeulen 1968 en het gehele gebouw is volledig gerenoveerd in 2014.

Naam gebouw Franciscus Huis Weert
Naam Architect(en) -
Adres Biest 43A, Weert
Type gebouw kerk
Datering gebouw 1963
Monumentenstatus ms-geen
Monumentennummer -
Subsidie Er is destijds subsidie verleend door Gemeente Weert.
Subsidieverlener -
Oorspronkelijke opdracht De architecten Bart Salemans en Anton Swinkels uit Maastricht kregen begin zestiger jaren van de 20e eeuw de opdracht vanuit de Bisschoppelijk Bouw Commissie te Roermond om een gebouw te ontwerpen dat aan de buitenkant zo weinig mogelijk aandacht trekt om concurrentie met de naastgelegen Paterkerk (gebouwd eind 15 en en begin 16e eeuw) van de Minderbroeders Franciscanen. Het Minderbroedersklooster “Sint Hieronymus” werd in 1461 gesticht door Graaf Jacob I van Horne. Zijn vrouw had hierom gevraagd op haar sterfbed in kasteel de Aldenborg. Later trad de graaf zelf in en werd hij tot priester gewijd. Het klooster werd door de eeuwen heen diverse keren verwoest en verbouwd. De laatgotische kloosterkerk (1469-1526) met zijn prachtige glas-in-lood ramen heeft, zoals meerdere kerken van bedelorden uit die tijd, een zijbeuk. Het dwarsschip is waarschijnlijk het enige overblijfsel van het oorspronkelijke kerkje. In de kerk staat een altaar van de H. Hieronymus en de H. Antonius, beide Weertenaren die samen met anderen in 1572 te Gorkum werden gemarteld en gedood. In de kerk staan zes biechtstoelen uit de periode 1694-1697. Inrichting De 19e eeuwse preekstoel met het St. Jozefbeeld is van de Bossche beeldhouwer Venemans. Het barokke orgeljubee uit de 17e eeuw is een geschenk van Jan van der Croon. Het hoofdaltaar, eveneens uit de 17e eeuw, toont in het kopstuk van het koor de H. Hieronymus, kerkleraar en scripturist, patroon van het klooster. Links een beeld van de H. Bonaventura en rechts de H. Bernardinus van Siena in 17e eeuws houtsnijwerk. Achter het hoofdaltaar bevindt zich de zogenaamde Portiunculakapel (1652), geschonken door de baljuw van Heeze en Leende, die daar ook met zijn vrouw begraven ligt. In de kloostergangen van het zorgcentrum zijn een aantal 17e eeuwse glas-in-lood Van Galle ruitjes te zien met taferelen uit het leven van de H. Franciscus en wapenschildjes van weldoeners. Klooster De kloostergebouwen zijn uit de 17e en 18e eeuw. De kloosterpoort is uit de 17e eeuw. Tot het bezit van de Franciscanen behoren tal van kunstvoorwerpen en curiositeiten zoals schilderijen, paramenten, tegels en beelden, die voor het grootste deel zijn ondergebracht in het Jacob van Horne Museum, Markt 7 te Weert.
Oorspronkelijke opdrachtgever Parochie van de H.Franciscus van Assisi, onder controle van de Bisschoppelijke Bouwcommissie van het Bisdom Roermond BBC.

Locatie

Aanvullend beeldmateriaal

Indien u aanvullend beeldmateriaal heeft verzoeken wij u dit te verzenden naar info@cultureelerfgoed.nl onder vermelding van referentienummer: hwko-5771

Het is tijdelijk niet mogelijk aanvullende gegevens toe te voegen. Voor vragen kunt u mailen naar: info@cultureelerfgoed.nl.

foto 1 foto 2 foto 3